Doelen

We onderscheiden op onze school drie soorten doelstellingen:

1. Levensbeschouwelijk

 • Geloofsdoelstelling: kinderen bekendmaken met het handelen van God met de mensen en hen tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus, hen brengen tot kennis van en vertrouwen in God, hen leiden tot verwondering over Gods werk in algemene zin (bijvoorbeeld in geschiedenis en natuur) en persoonlijk leven.
 • Gedragsdoelstelling:  kinderen oproepen te leven zoals de Heere God dat in de Bijbel voorschrijft.
 • Kennisdoelstelling: kinderen (parate) kennis laten opdoen van de Bijbel(se Geschiedenis).

2. Schoolspecifiek

 • Het behalen van doelen zoals deze door de overheid in kerndoelen zijn beschreven
 • Voorbereiden op het volgen van voortgezet onderwijs op een passend niveau
 • Tegemoet komen en voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind
 • De ontplooiing van de eigen aanleg en mogelijkheden van het kind

3. Pedagogisch

 • Tegemoet komen aan de behoefte van elk kind op het gebied van autonomie (verantwoordelijkheid), relatie en competentie.
 • Kinderen een veilige (sociale) omgeving bieden waarin en waardoor zij als ontwikkelende persoonlijkheid optimaal kunnen functioneren.
 • Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, anderen en de omgeving en daarnaar te handelen.
 • Kinderen leren de eigen mogelijkheden in leren en gedrag te benutten en in te zetten.