Klachtenregeling

Onze school beschikt over een wettelijk verplichte klachtenregeling. Ons streven is echter, dat niemand van deze regeling gebruik zou hoeven maken. We lossen dingen graag eerder op! Daarom is het belangrijk te lezen hoe wij tegen communicatie aankijken. Wanneer iemand toch een officiële klacht wil indienen, dan kan dat door van de klachtenregeling gebruik te maken.

Op onze school zijn dat:

Dhr. mr. J. Haasnoot
J. v.d. Perkstraat 6
2223 BT Katwijk
Tel: 071-4027935
email: mr.j.haasnoot@gmail.com

Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling de klacht kan worden opgelost, en bezien of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kan de klager verwijzen naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in deze hoedanigheid vernemen. Vertrouwenspersonen zijn:

Dhr. J.J. van Gils (ex-directeur basisschool)
Marinus Poststraat 73
2235 XC Valkenburg
telefoon: 071 – 4031439

Mw. Drs. G. van Duijn (arts)
Voorstraat 148
2225 EW Katwijk aan Zee
telefoon: 071-4012884

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl