Verzuim en verlof

Verlof:
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is echter alleen sprake van in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet schriftelijk en bijtijds worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren verkrijgbaar.
In enkele gevallen hoeft u voor uw kind geen verlof aan te vragen, namelijk als het kind nog geen vijf jaar is. De leerplicht geldt immers vanaf vijf jaar. Wel stellen we het erg op prijs als u het verlof tijdig meldt. We volgen voor de duidelijkheid dezelfde procedure als bij de oudere kinderen; op termijn worden immers ook de vierjarigen schoolplichtig. Een vijfjarige leerling heeft – in overleg met de directie – recht op tien uur extra verlof per week, indien blijkt dat een hele schoolweek nog te vermoeiend is.

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hierbij kunt u ook in beroep als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is gegeven.

Vakantieverlof:
Een verzoek om vakantieverlof dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd en kan alleen goedgekeurd worden indien:

  1. het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechtsmogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  2. een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof in de officiëleschoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 schooldagen; mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Gewichtige omstandigheden:
Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 of minder schooldagen per schooljaar dient bij voorkeur minimaal een maand tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  2. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
  3. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m de 3e graadvoor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in ofbuiten de woonplaats van belanghebbende;
  4. bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur inoverleg met de directeur;
  5. bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen;van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed-en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste één dag;
  6. bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarighuwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag
  7. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geenvakantieverlof.

Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, bij voorkeur minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

Waarschuwing:
Het feit, dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheden worden aangemerkt. Wanneer u minder dan tien dagen extra verlof wilt, kunt u dit aanvragen bij de directie. Doet u dit tijdig?! Mocht u door omstandigheden toch (tien dagen of meer) extra verlof willen hebben, dan zult u via de schoolleiding worden verwezen naar de leerplichtambtenaar. Omdat deze procedure tamelijk langdurig is, moet u ruim van tevoren toestemming vragen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Graag zien wij, dat u afspraken met de (tand)arts buiten de schooltijden maakt.

​Op de downloadpagina vindt u de verlofformulieren in de linkerkolom.